Our Latest Vaccination and Testing Policy

EU Client Terms & Conditions (Dutch Language)

LAATST BIJGEWERKT 04.11.2020

1. Diensten

1.1 Pollen zal voor de duur van de Looptijd de diensten in dit artikel 1 (de “Diensten”) verlenen.

1.2 Pollen zal de Diensten leveren met betrekking tot die Evenement(en) die zijn opgenomen in het (de) Evenementschema(‘s) in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en het toepasselijke Evenementschema. Elk Evenementschema zal in hoofdzaak gelijk aan het Oorspronkelijke Evenementschema worden opgemaakt, dat als Bijlage A bij het Voorblad is gevoegd. Elk Evenementschema is door middel van verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst en is onderworpen aan de voorwaarden van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden. Indien er een conflict is tussen een Evenementenschema en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij in het Evenementenschema uitdrukkelijk wordt vermeld dat het gaat om voorwaarden die de inhoud van deze Algemene Voorwaarden opzijzetten en deze laatste voorwaarden uitdrukkelijk worden vermeld. Alle wijzigingen aan een Evenementenschema moeten schriftelijk door de partijen worden overeengekomen en gedocumenteerd door middel van een “Wijzigingsverzoek”. Elk Wijzigingsverzoek dat geldig door beide partijen is gedaan, wordt hierbij door middel van verwijzing opgenomen in het toepasselijke Evenementschema.

1.3 Pollen beheert bepaalde internet-subdomeinen en bijbehorende mobiele applicaties (samen, het “Verkoopplatform”) waarmee een consument (“Klant”) tickets, vouchers en andere gerelateerde services (samen “Tickets”) en gerelateerde merchandise (” Merchandise”) kan kopen voor evenementen georganiseerd door deelnemende derde partijen (Evenementorganisators), die kunnen worden gepromoot door een persoon die door Pollen is gemachtigd om Tickets en Merchandise te promoten (“Ambassadeurs”) met behulp van links naar het Verkoopplatform die door Pollen aan de Ambassadeurs worden verstrekt (“Links”).

1.4 Cliënt, als Evenementenorganisator, machtigt Pollen hierbij om op te treden als de handelsagent van Cliënt om namens Cliënt de Tickets en Merchandise (indien van toepassing) van Cliënt via het Verkoopplatform aan Klanten te verkopen op basis van de op dat moment geldende voorwaarden van Pollen (“Gebruiksvoorwaarden”), om deze Tickets en Merchandise (indien van toepassing) via het Verkoopplatform en Ambassadeurs te promoten, en deze Tickets en Merchandise (indien van toepassing) aan Klanten te leveren of te laten leveren.

1.5 In deze beperkte hoedanigheid is Pollen noch klant noch verkoper (of wederverkoper) van de Tickets of Merchandise (indien van toepassing) die Cliënt te koop aanbiedt. Pollen is niet de agent van Klant voor welk doel dan ook en is geen partij bij noch de houder van een Ticket, noch een partij bij de verkoopovereenkomst met betrekking tot een Ticket of Merchandise (indien van toepassing).

1.6 Pollen is uitsluitend verantwoordelijk voor:

1.6.1 het promoten van Tickets en Merchandise (indien van toepassing) via de Service en Ambassadeurs, en

1.6.2 de Tickets en Merchandise (indien van toepassing) via het Verkoopplatform verkopen en leveren.

1.7 Pollen is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van enig Evenement, of voor het overeenkomen of nakomen van verplichtingen onder de voorwaarden van Tickets of voorwaarden van Evenementorganisators die gelden voor Klanten met betrekking tot een specifiek Evenement (“Evenementvoorwaarden”).

1.8 Cliënt is de erkende verkoper (‘seller of record’) met betrekking tot alle verkopen via het Verkoopplatform, maar Klanten betalen Pollen via het Verkoopplatform voor alle Tickets en/of Merchandise (indien van toepassing) die zij kopen. Aan de verplichting van Klant om te betalen voor een Ticket en/of Merchandise (indien van toepassing) is voldaan wanneer de Klant Pollen via het Verkoopplatform op een juiste manier betaalt voor het item of de items. Omdat Pollen verkoopt namens de Evenementorganisator en met de betaling van Klant aan Pollen wordt voldaan aan de betalingsverplichting van Klant voor de items die zij van Cliënt kopen, zal de naam van Pollen worden vermeld op het betaalafschrift van Klant (waarop ook de naam van Cliënt kan staan).

1.9 Onverminderd artikel 1.4 (Ticketafhandeling) van de Aanvullende Voorwaarden, verzendt Pollen of regelt Pollen de verzending van het item of de items dat of die elke Klant heeft gekocht na ontvangst van een kennisgeving van de bestelling van.

1.10 Klanten mogen uitsluitend via het Verkoopplatform betalen voor een Ticket of Merchandise besteld via het Verkoopplatform en Cliënt zal geen Klanten met betrekking tot een Ticket of Merchandise besteld via het Verkoopplatform buiten het Verkoopplatform om factureren. Eventuele terugbetalingen door Pollen op verzoek van een Klant, zullen door Pollen worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies van de Cliënt of de instructies van de ticketagent (indien van toepassing). kunnen uitsluitend via het Verkoopplatform worden geïnitieerd.

1.11 Pollen kan naar eigen goeddunken elke transactie met betrekking tot een item dat gekocht is via het Verkoopplatform onderzoeken of weigeren te verwerken, bijvoorbeeld als gevolg van daadwerkelijke of redelijk vermoedde fraude.

1.12 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Overeenkomst, is Pollen niet de agent, tussenpersoon of anderszins een vertegenwoordiger van Cliënt. Pollen is geen fiduciair of trustee van Cliënt.

1.13 Ambassadeurs zullen worden aangemoedigd om de verkoop van Tickets en alle Merchandise te promoten middels beloningen die door Cliënt worden verstrekt in overeenstemming met artikel 6.2 en die door Pollen aan Ambassadeurs worden aangeboden bij het behalen van een verkoopdrempel die door de partijen van tevoren is overeengekomen (“Beloningen”).

1.14 Pollen ziet toe op het management van de Ambassadeurs teneinde namens Cliënt de promotie van de verkoop van Tickets en Merchandise (indien van toepassing) voor elk Evenement te verzorgen.

2. Informatie over het evenement

Er zullen evenementspecifieke voorwaarden worden overeengekomen door een schema in te vullen voor elk Evenement en eventuele addenda, annexen of aanvullingen daarop (een “Evenementschema”).

3. Campagnes en Campagnedata

Pollen zal haar marketing- en verkoopcampagnes houden in overeenstemming met deze Overeenkomst binnen de in elk Evenementschema opgegeven data, of totdat publiekelijk bekend wordt gemaakt dat een Evenement de status ‘uitverkocht’ heeft en Cliënt Pollen schriftelijk mededeelt om te stoppen met de verkoop. Cliënt zal Pollen binnen een redelijke tijd voorafgaand aan het begin van elke Campagne de informatie verstrekken die elke Campagne beschrijft, inclusief een beschrijving van het Evenement, Tickets en alle Merchandise (indien van toepassing), evenals de Beloningen en de basis waarop Ambassadeurs Beloningen kunnen verdienen.

4. Op het Evenement

Cliënt zal op het Evenement voldoende personeel beschikbaar stellen voor het beheer van de toegang. Cliënt verbindt zich ertoe om Pollen een lijst van alle bevestigde deelnemers aan het Evenement te verstrekken, gekoppeld aan de toepasselijke Campagne van Pollen, teneinde Pollen te helpen bij het afhandelen van potentiële vragen van Ambassadeurs en Klanten (inclusief indien van toepassing, in het bijzonder met betrekking tot terugbetalingen, een betalingsverwerker).

5. Prijzen

Pollen is bevoegd om Tickets en Merchandise (indien van toepassing) te verkopen tegen de prijzen die zijn vermeld in de Prijstabel.

Een afzonderlijke prijstabel met de bedragen die elke partij moet ontvangen uit de verkoop van Tickets en Merchandise via Pollen (de "Prijstabel") zal door de partijen schriftelijk worden overeengekomen en van tijd tot tijd worden gewijzigd. Beide partijen zullen redelijke inspanningen leveren om zo spoedig mogelijk na de datum van dit Evenementschema tot overeenstemming te komen over de Prijstabel.

6. Honoraria

6.1 Provisie Pollen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft Pollen recht op de provisie zoals vermeld in het Evenementschema voor elk Ticket en Merchandise-item (indien van toepassing) dat door of via het Verkoopplatform is verkocht (de “Provisie”).

Als Pollen niet binnen 30 dagen na de vervaldatum betaling heeft ontvangen, en zonder afbreuk te doen aan andere rechten en rechtsmiddelen van Pollen, wordt over dergelijke verschuldigde bedragen rente berekend tegen een jaarlijkse rentevoet die gelijk is aan 8% over de dan geldende basisrentevoet van de Bank of England op de datum waarop de betreffende factuur werd uitgegeven, te beginnen op de vervaldatum en doorlopend tot de volledige betaling, hetzij voor of na een rechterlijke uitspraak.

6.2 Transactieverwerking van betalingen

Indien van toepassing, de kosten voor het verwerken van transacties zijn voor rekening van de klant.

6.3 Beloningen Ambassadeur


Ingevolge artikel 1.13, zal Cliënt aan Pollen Beloningen geven, zoals vermeld in elk Evenementschema . Deze Beloningen zullen eigendom worden van Pollen, die ze naar eigen goeddunken bevoegd is om toe te kennen aan Ambassadeurs voor het bereiken van de verkooptargets voor Tickets en Merchandise.

7. Klantenservice (Transactionele ondersteuning)

7.1 Ambassadeurs worden aangemoedigd om in eerste instantie vragen van hun Klanten over de aankoop van Tickets en/of Merchandise (indien van toepassing) te beantwoorden, maar als een Ambassadeur niet in staat is om de vraag van een Klant naar tevredenheid te beantwoorden, zal Pollen alleen assisteren bij eventuele transactievragen.

7.2 Pollen zal alle vragen van de Klant met betrekking tot het Evenement en/of de Cliënt doorverwijzen naar de Cliënt.

8. Rapportage

Tenzij onderling anders is overeengekomen, zal Pollen de Cliënt op passende wijze rapporteren over de voortgang van de verkoop van Tickets en Merchandise (indien van toepassing) via het Verkoopplatform en andere tussen de partijen van tijd tot tijd schriftelijk overeengekomen marketingmetriek (“Campagne Analyses”).

9. Gegevens delen en geheimhouding

Voor de toepassing van dit artikel 9 en eventuele bijbehorende definities hebben “verwerkingsverantwoordelijke”, “verwerker”, “betrokkene”, “persoonsgegevens” en “verwerking” (en verwante termen) de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming ((EU) nr. 2016/679), “Persoonsgegevens” betekent persoonsgegevens die door Pollen worden verwerkt bij het verlenen van de Diensten, en “Wetgeving inzake Gegevensbescherming” betekent de Britse Wetgeving inzake Gegevensbescherming en alle andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens en alle andere van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving die van toepassing is op een partij met betrekking tot het gebruik van Persoonsgegevens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de privacy van elektronische communicatie), en “Britse Wetgeving inzake Gegevensbescherming” betekent alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy die van tijd tot tijd van kracht is in het Verenigd Koninkrijk, in alle gevallen zoals gewijzigd, met inbegrip van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming ((EU) 2016/679); de Data Protection Act 2018; de Richtlijn betreffende Privacy en Elektronische Communicatie 2002/58/EG (zoals bijgewerkt bij Richtlijn 2009/136/EG) en de Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 (SI 2003/2426).

9.1 Partijen erkennen hierbij dat, Pollen is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot alle persoonsgegevens van klanten, die door Pollen van klanten zijn verkregen middels zijn platform. De klant is verwerkingsverantwoordelijke en Pollen de verwerker met betrekking tot persoonsgegevens, die door een klant aan Pollen zijn verstrekt voor gebruik in het kader van de diensten van Pollen. Bovendien zal Pollen:

9.1.1 alleen Persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de Diensten en het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst of in overeenstemming met de schriftelijke instructies van de Cliënt van tijd tot tijd;

9.1.2 geen subverwerker aanstellen zonder toestemming van Cliënt en in het geval dat Cliënt toestemming geeft, zal Pollen ervoor zorgen dat een dergelijke subverwerker is gebonden aan dezelfde voorwaarden als die van dit artikel 9 zoals die gelden voor Pollen hieronder en zal Pollen aansprakelijk zijn voor elke inbreuk van een dergelijke subverwerker op enige verplichting uit hoofde van dit artikel 9;

9.1.3 geen Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doorgeven, tenzij er passende maatregelen zijn getroffen om de bescherming van de Persoonsgegevens te waarborgen;

9.1.4 aan het einde van de Looptijd, onmiddellijk alle Persoonsgegevens verwijderen of retourneren aan Cliënt (naar goeddunken van Cliënt), behoudens voor zover PollenPollen wettelijk verplicht is tot het bewaren van Persoonsgegevens;

9.1.5 onmiddellijk voldoen aan elk redelijk verzoek van Cliënt aan VPollenerve om Persoonsgegevens te wijzigen, door te geven of te verwijderen;

9.1.6 in het geval dat Pollen een klacht, kennisgeving of mededeling (van een bevoegde toezichthouder of een betrokkene) ontvangt die rechtstreeks verband houdt met de verwerking van Persoonsgegevens of met de naleving door Cliënt van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming, Cliënt hiervan onverwijld in kennis stellen en Cliënt en de bevoegde toezichthouder (indien van toepassing) redelijke medewerking en bijstand verlenen met betrekking tot een dergelijke klacht, kennisgeving of mededeling;

9.1.7 Cliënt onverwijld op de hoogte brengen zodra zij kennis krijgt van ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies, beschadiging of vernietiging van Persoonsgegevens;

9.1.8 de administratie bijhouden van de verwerking van Persoonsgegevens overeenkomstig de Wetgeving inzake Gegevensbescherming;

9.1.9 medewerking verlenen met betrekking tot redelijke verzoeken van Cliënt aan VePollenrve om aan te tonen dat zij voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel 9, met inbegrip van het op verzoek onverwijld ter beschikking stellen aan Cliënt van de informatie die nodig is om aan te tonen dat deze verplichtingen zijn nagekomen;

9.1.10 ervoor zorgen dat alle personen, partijen, werknemers of andere personen/entiteiten die door Pollen gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken, gebonden zijn aan de standaard vertrouwelijkheidsverplichtingen van de bedrijfstak, waaronder het vertrouwelijk houden van Persoonsgegevens; en

9.1.11 passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van Persoonsgegevens.

9.2 Cliënt erkent en komt overeen dat zij de verantwoordelijkheid heeft:

9.2.1 om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke toestemmingen en/of vergunningen zijn verkregen of dat aan geschikte voorwaarden (zoals bepaald in de Wetgeving inzake Gegevensbescherming) is voldaan om Pollen in staat te stellen Persoonsgegevens in het kader van deze Overeenkomst te verwerken; en
9.2.2 om betrokkenen te voorzien van alle benodigde kennisgevingen en alle andere informatie die in het kader van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming vereist is met betrekking tot het gebruik van Persoonsgegevens door Pollen in het kader van deze Overeenkomst.

9.3 Cliënt garandeert en verbindt zich ertoe al haar verplichtingen uit hoofde van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming na te komen.

9.4 De Cliënt kan handelingen verrichten waarbij Persoonsgegevens nodig zijn die in het bezit zijn van Pollen, waaronder de organisatie en uitvoering van Tickets, en het beheer van de toegang tot het Evenement. VPollenerve zal deze Persoonsgegevens aan de Cliënt ter beschikking stellen in bestanden in .csv-format, of zoals anderszins tussen partijen is overeengekomen, en de Cliënt zal deze Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor zover deze Overeenkomst dat toestaat.

10. Intellectuele eigendom

10.1 Voor de toepassing van dit artikel 10,

10.1.1 “Sociale Media” betekent Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat en andere platformen van sociale media.

10.1.2 “Gebied” betekent de wereld, tenzij anders vermeld in een Evenementschema.

10.1.3 “Gebruik” betekent downloaden, reproduceren, weergeven, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, overbrengen, wijzigen, afgeleide werken van en anderszins gebruik in alle media, ongeacht of deze nu bekend is of hierna wordt gecreëerd.

10.2 Onverminderd de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent Pollen hierbij aan de Cliënt gedurende de Looptijd het niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare (behalve zoals bepaald in een Evenementschema), herroepbare, niet-overdraagbare, beperkte recht en licentie in het Gebied om (i) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Verkoopplatform uitsluitend voor het bekijken van Campagne Analyses; en (ii) de Diensten te ontvangen en anderszins toegang te krijgen tot de Diensten.

10.3 Onverminderd de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent de Cliënt Pollen een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar (behalve zoals uiteengezet in artikel 10.4), beperkt, herroepelijk, niet-overdraagbaar, wereldwijd recht en licentie om de handelsmerken, handelsnamen, handelsimago, dienstmerken en logo’s van de Cliënt (de “Cliëntmerken”) uitsluitend te gebruiken voor zover (i) noodzakelijk is om de sublicentie zoals uiteengezet in artikel 10.4 te verlenen; (ii) noodzakelijk voor Pollen om de Diensten te leveren; of (iii) noodzakelijk om Pollen in staat te stellen de Cliënt te identificeren als klant van Pollen op de website van Pollen en/of in Pollen marketingmaterialen. Behalve zoals uiteengezet in dit artikel 10.3, zal niets in deze Overeenkomst aan Pollen of enige Ambassadeur enig recht, titel of belang in of voor de Cliëntmerken toekennen of geacht worden toe te kennen. Alle gebruik van de Cliëntmerken en gerelateerde goodwill komt uitsluitend ten goede aan de Cliënt, en Pollen verkrijgt geen rechten of goodwill met betrekking tot de Cliëntmerken, anders dan zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst, en Pollen draagt onherroepelijk al de rechten, titels, belangen en goodwill, indien van toepassing, in de Cliëntmerken over aan de Cliënt.

10.4 Niettegenstaande hetgeen elders in deze Overeenkomst is opgenomen, erkent en gaat de Cliënt ermee akkoord dat Pollen Ambassadeurs een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar, niet-overdraagbaar, volledig betaald wereldwijd recht en licentie kan verlenen om (i) Cliëntmerken te reproduceren, op te nemen en anderszins te gebruiken op instructies van de Cliënt krachtens een Campagne, inclusief in Ambassadeursberichten op Sociale Media die nhoud bevatten, en (ii) inhoud op Sociale Media te plaatsen.

10.5 Deze Overeenkomst machtigt niet noch staat het gebruik toe van het Verkoopplatform of enig intellectueel eigendom of technologie van Pollen of de Cliënt die hierin niet uitdrukkelijk wordt vermeld, en er worden hierin geen impliciete licenties verleend. De partijen behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan de andere partij worden verleend.

10.6 De partijen erkennen en komen overeen dat Pollen, met uitzondering van de licenties die in dit artikel 10 worden verleend en met uitzondering van wat in dit artikel 10 wordt uiteen gezet, de exclusieve eigenaar is van alle rechten en alle rechten behoudt, met inbegrip van alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten die nu of in de toekomst bestaan, van het Verkoopplatform en de Diensten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten of werkresultaten die in verband met deze Overeenkomst zijn gecreëerd (gezamenlijk ”Pollen IP”). Niettegenstaande het voorgaande, erkennen en komen de partijen overeen dat, tussen de partijen, de Cliënt de exclusieve eigenaar is van de Cliëntmerken.

10.7 De Cliënt of zijn vertegenwoordigers kunnen suggesties en feedback geven aan VePollenrve in verband met deze Overeenkomst, het Verkoopplatform, de Diensten, de Campagne of anderszins (“Feedback”). De Cliënt verleent Pollen hierbij een niet-exclusief, royaltyvrij, volledig betaald, eeuwigdurend, onherroepelijk, overdraagbaar en volledig sublicentieerbaar recht om de Feedback op welke wijze en voor welk doel dan ook te gebruiken.

11. Marketing

Cliënt ondersteunt proactief de marketinginspanningen van het door Pollen beheerde netwerk van Ambassadeurs door middel van bijvoorbeeld e-mailberichten naar de klantendatabase, berichten op social media en een link naar het Ambassadeurprogramma op haar website.

12. Opzegging

Beide partijen kunnen deze Overeenkomst opzeggen door de andere partij minstens 90 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen van het verstrijken van de Looptijd van het Oorspronkelijke Evenementschema , een Verlengingstermijn of het begin van Diensten met betrekking tot een Evenement. Voor de toepassing van dit artikel 12 dient een kennisgeving per e-mail te worden verstuurd naar het volgende adres: legal@pollen..co. Opzegging doet geen afbreuk aan de rechten en rechtsmiddelen die elke partij vóór de opzegging heeft opgebouwd en heeft geen invloed op de verkochte Tickets en/of Merchandise.

13. Garanties

Cliënt verklaart en garandeert hierbij dat tijdens de Looptijd:

13.1 zij alle redelijke inspanningen zal leveren om ervoor te zorgen dat Tickets niet beschikbaar zijn voor een lagere prijs via een andere agent dan de prijs die VePollenrve biedt;

13.2 zij alle redelijke inspanningen zal leveren om ervoor te zorgen dat geen Ticketsoorten beschikbaar zullen worden gesteld via de eigen website van Cliënt of via ticketing-agenten anders dan de soorten die Ambassadeurs mogen verkopen;

13.3 Cliënt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pollen geen ander(e) peer-to-peer marketing-agentschap of peer-to-peer ticketverkoopagent in dienst zal nemen;

13.4 zij de marketing- en verkoopactiviteiten die door Pollen op de officiële website van het betreffende Evenement uit hoofde hiervan worden ondernomen, zal ondersteunen en duidelijk zal bevestigen dat Pollen een goedgekeurde en erkende agent voor de verkoop van Tickets is;

13.5 alle relevante artworks en logo’s voor een Evenement aan Pollen worden geleverd ten behoeve van online ticketbureas en informatiepakketten voor Ambassadeurs;

13.6 in geval van annulering van een Evenement om welke reden dan ook, Cliënt alle bedragen van Klanten die door VePollenrve rechtstreeks aan Cliënt zijn betaald, direct zal terugbetalen aan Klanten; en

13.7 in het geval dat Klanten die een geldig bewijs van aankoop van Tickets overleggen door een vergissing of fout van Cliënt of haar werknemers of andere vertegenwoordiger de toegang tot een evenement wordt ontzegd, Pollen het recht zal behouden om Provisie in te houden met betrekking tot de aankoop van Tickets door die Klanten.

14. Beperking van aansprakelijkheid

14.1 Geen van de Partijen sluit haar aansprakelijkheid jegens de andere uit en beperkt deze niet voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door opzet of grove schuld, fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet door de wet kan worden uitgesloten of beperkt .

14.2 Pollen geeft geen garantie (uitdrukkelijk, stilzwijgend, wettelijk of beweerdelijk verstrekt in enige communicatie tussen partijen) met betrekking tot haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en is in geen geval aansprakelijk voor enige schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe schade of punitieve of niet-compensatoire schadevergoeding die voortvloeit uit een nalatige handeling, fout of verzuim begaan of beweerdelijk begaan door Pollen en die schade kan veroorzaken voor Cliënt.

14.3 Pollen is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen die hoe dan ook is veroorzaakt in verband met de verlening van de Diensten, of in verband met enige andere door Pollen of haar ambassadeurs ondernomen activiteiten op grond van deze Overeenkomst of voor enig doel dat verband houdt met deze Overeenkomst.

14.4 Geen van beide Partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor bijzondere, incidentele, gevolgschade of indirecte schade van welke aard dan ook die onder deze Overeenkomst kan ontstaan.

14.5 De bepalingen van dit artikel 14 zullen van kracht blijven na de beëindiging of afloop van deze Overeenkomst om enige reden.

15. Vrijwaring

Cliënt vrijwaart Pollen, op basis van volledige vrijwaring, tegen elke vordering, aansprakelijkheid of schade (met inbegrip van redelijke juridische kosten en onkosten) voortvloeiend uit de annulering van een Evenement om welke reden of oorzaak dan ook, echter met dien verstande dat Pollen gerechtigd zal zijn haar Provisie te behouden met betrekking tot door of via Pollen verkochte Tickets en/of Merchandise.

16. Overmacht

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige vertraging in de nakoming van enige van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, indien deze vertraging te wijten is aan omstandigheden buiten de redelijke macht van de partij met deze vertraging, en deze partij zal recht hebben (mits zij aan de andere partij alle bijzonderheden omtrent de omstandigheden in kwestie verstrekt en haar best doet om volledige nakoming zonder vermijdbare vertraging te hervatten) op een redelijke verlenging van de termijn voor de nakoming van deze verplichtingen.

17. Kennisgevingen

17.1 Alle kennisgevingen of andere documenten die in het kader van deze Overeenkomst moeten worden gedaan of verstrekt, dienen schriftelijk te worden gedaan of verstrekt en worden geacht naar behoren te zijn gedaan of verstrekt indien ze zijn verzonden per

(i) eerste klas post of luchtpost,
(ii) aangetekende post, of
(iii) email,

aan een partij op het adres of betreffende nummer van die partij, of een ander adres dat de partij van tijd tot tijd schriftelijk aan de andere partij kenbaar kan maken.


17.2
Al deze kennisgevingen en documenten dienen in de Engelse taal te zijn (op)gesteld. Elke kennisgeving of ander document wordt geacht door de geadresseerde te zijn ontvangen binnen twee werkdagen na de datum van verzending van de kennisgeving of een ander document per post of, indien de kennisgeving of een ander document is overhandigd of per email is verstuurd, op het moment van aflevering of verzending.

18. Algemeen

18.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, mag deze Overeenkomst niet zodanig worden geïnterpreteerd dat een agentschap, joint-venture of partnerschap tussen de partijen in het leven wordt geroepen tussen de partijen in het leven wordt geroepen.

18.2 Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt en vernietigt alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, beloften, toezeggingen, waarborgen, garanties, verklaringen en afspraken tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. Elke partij komt overeen dat zij geen rechtsmiddelen zal hebben met betrekking tot enige verklaringen, waarborgen of garanties (ongeacht of deze onschuldig of onzorgvuldig zijn gedaan of gegeven) die niet in deze Overeenkomst zijn opgenomen.

18.3 Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales en elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn om geschillen of vorderingen (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met het onderwerp of de vorming ervan, te beslechten.

18.4 Geen afstand of wijziging van enige bepaling van deze Overeenkomst is van kracht tenzij schriftelijk overeengekomen door beide partijen. Elk verzuim en elke vertraging van een der partijen met betrekking tot de handhaving of gedeeltelijke handhaving van een bepaling van deze Overeenkomst, mag niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van enig recht die zij uit hoofde van deze Overeenkomst geniet.

18.5 Elke bepaling van deze Overeenkomst wordt afzonderlijk uitgelegd en niettegenstaande het feit dat een dergelijke bepaling geheel of gedeeltelijk onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst en de rest van de bepaling in kwestie onverkort van kracht.

18.6 Hoofdingen dienen slechts ter informatie en maken geen deel uit van de uitvoeringsbepalingen van deze Overeenkomst.

18.7 Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om enig voordeel te verlenen aan een persoon die geen partij is bij deze Overeenkomst, en geen enkele bepaling van deze Overeenkomst zal krachtens de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 afdwingbaar zijn door een persoon die geen partij is bij deze Overeenkomst.